Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1     Algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op alle Producten geleverd en aangeboden door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle Overeenkomsten tussen Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster en de Huurder. De Algemene voorwaarden zijn zijn te downloaden via de website www.buurthuiszuidoostbeemster.nl en zijn tevens op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

1.2     De toepassing van algemene voorwaarden en/of specifieke voorwaarden van de Huurder c.q. derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten tenzij anders vermeld op de Overeenkomst.

1.3     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft het recht de algemene voorwaarden dan wel de Overeenkomst te wijzigen. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster zal een wijziging tenminste 30 kalenderdagen van tevoren op genoegzame wijze aan de Huurder bekend maken. Een genoegzame bekendmaking is ook een kennisgeving geplaatst op of bij de factuur die de Huurder ontvangt. Een wijziging wordt geacht door Huurder – stilzwijgend – te zijn geaccepteerd en treedt op de door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster aangegeven datum in werking, tenzij de Huurder binnen 30 kalenderdagen na de mededeling schriftelijk aan Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster meedeelt dat hij de wijziging niet accepteert.

1.4     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is de aanbieder van Producten, deze worden aangeboden onder de handelsnamen: Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster en Buurthuis Zuidoostbeemster.

1.5     De Huurder is een particuliere of zakelijke (rechts)persoon met wie Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

1.6     Een Overeenkomst is een schriftelijk document (ondertekende offerte, boekings- / reserveringsformulier of elke andere rechtsbetrekking) opgesteld door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster tussen Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster en de Huurder, waar in de Producten die Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster aan de Huurder levert zijn opgenomen.

1.7     Producten zijn zaken die het onderwerp zijn van een offerte, factuur en/of Overeenkomst inclusief alle bijbehorende diensten, goederen (roerende zaken) en werkzaamheden. Voorbeelden van Producten zijn: zaalhuur, consumpties, geluidsinstallatie, etc.

Artikel 2 – Offertes & het tot stand komen van een Overeenkomst

2.1     Alle offertes van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster zijn vrijblijvend. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft het recht om uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes zijn 14 dagen geldig – vanaf de offerte datum – tenzij anders is aangegeven.

2.2     In geval van offerte komt een Overeenkomst tot stand zodra de uitgebrachte offerte volledig is ingevuld en ondertekend door de Huurder en Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft bereikt per e-mail of per post. In geval van internet/telefonische/e-mail bestelling komt een Overeenkomst niet tot stand door het zenden van een bestelling, maar uitsluitend door schriftelijke bevestiging van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster per e-mail of post.

2.3     Indien er in de offerte van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster door de Huurder wijzigingen zijn aangebracht, in welke vorm dan ook, dan komt de Overeenkomst alleen tot stand als Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster met de veranderingen schriftelijk instemt.

2.4     Indien een Huurder zich laat vertegenwoordigen door een rechtspersoon en de vertegenwoordiger niet op eigen naam een Overeenkomst met Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster, dan dient deze op verzoek van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Huurder aan te tonen.

2.5     Indien de Huurder tijdens of ten behoeve van het door hem/haar te organiseren evenement gebruik wenst te maken van andere Producten, dan overeengekomen, dan zal een nieuwe overeenkomst dienaangaande worden gesloten, welke deel uitmaakt van de eerder gesloten overeenkomst.

2.6     Huurder mag Producten niet zonder toestemming van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster aan derden in gebruik  gegeven.

Artikel 3 – Doorlopende Overeenkomsten (huurovereenkomst)

3.1     Artikel 3 geldt voor doorlopende Overeenkomsten (huurovereenkomst). Een huurovereenkomst is een Product welke achtereenvolgens in/over meerdere termijnen geleverd wordt.

3.2     De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum duur van één jaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Huurder of door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster zoals omschreven in artikel 3.4, tenzij anders overeengekomen.

3.3     Huurder is, indien Product niet wordt gebruikt, geen huur verschuldigd gedurende zomer- en kerstvakantie (zoals gehanteerd in regio Noord). De betalingsverplichting wordt niet opgeschort bij alle andere vakantieperioden.

3.4     Opzegging van een doorlopende Overeenkomst door de Huurder dient minimaal één kalendermaand voor het einde van de termijn te geschieden. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment te beëindigen, waarbij het opzegtermijn in acht genomen dient te worden.

3.4     Opzegging kan uitsluitend schriftelijk per post of per e-mail. Bij opzegging door de Huurder geldt de datum van de ontvangst van de opzegging. Bij opzegging door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster geldt de datum van verzending als opzegdatum.

3.5     Indien Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster ten behoeve van de Huurder werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Huurder op enige wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en in rekening gebracht.

Artikel 4 – Prijzen

4.1     Alle prijzen voor de Producten van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster worden in rekening gebracht vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster stelt haar facturen op in euro’s. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

4.2     Auteursrechten, advertentiekosten, reclamekosten en alle andere op een evenement drukkende kosten, zoals daar kunnen zijn EHBO, brandwacht en extra personeelskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen voor rekening van de Huurder.

4.3     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan het jaarlijkse consumentenprijsindex (CPI) zoals dat door het Centraal Bureau Statistiek is vastgesteld is de doorlopende Overeenkomst gewijzigd en kan de Huurder zich beroepen op artikel 1.3.

Artikel 5 – Betaling

5.1     Facturen dienen door de Huurder te zijn voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5.2     Indien de Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Huurder, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen. Indien de Huurder na aanmaning of ingebrekestelling niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster de vordering uithanden geven. De kosten daarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 100,- en vermeerderd met de wettelijke rente, zijn voor rekening van de Huurder.

5.3     Betalingen dienen door de Huurder te geschieden, zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Huurder op verrekening met een vordering op Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is uitgesloten.

5.4     Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Huurder vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.5     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is te allen tijde bevoegd een onderzoek in te stellen naar de kredietwaardigheid van de Huurder. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Huurder verlangen. De Huurder is verplicht op het verzoek van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

Artikel 6 – Levering

6.1     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is gerechtigd de levering van Producten op te schorten, indien zij twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Huurder en/of indien het (nagenoeg) vast staat dan wel aannemelijk is, dat de Huurder niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

6.2     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is eveneens gerechtigd de levering van Producten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:

1)   de Huurder op enige wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig zijn verplichtingen na te zullen komen;

2)   Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Producten, al dan niet door de Huurder;

3)   er sprake is van een overmacht situatie zoals genoemd in artikel 10.

Artikel 7 – Verplichtingen Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster

7.1     Aan de zijde van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Producten op een zorgvuldige wijze aan de Huurder te leveren, met inachtneming van de haar ten diensten staande middelen.

7.2     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen Producten, waarbij zij zich in het redelijke inspant om optimale beschikbaarheid te bieden.

7.3     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster staat er niet voor in dat het gebruik van Producten van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster door de Huurder geschikt is voor het doel dat de Huurder daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster kenbaar is gemaakt. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster zal de Huurder zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De Huurder doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling zoals uitgesloten in dit artikel.

Artikel 8 – Verplichtingen van de Huurder

8.1     Huurder is verplicht een contactpersoon aan te wijzen die Huurder voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het gebruik vertegenwoordigt.      

8.2     Voor schade aan Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Huurder aansprakelijk; deze schade kan op de Huurder worden verhaald.

8.3     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Huurder verstrekte toegang tot Producten van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster buiten gebruik te stellen wanneer de Huurder handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Huurder in dat geval verplicht de verschuldigde bedragen volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.

8.4     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Huurder. De Huurder vrijwaart Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster van aanspraken van derden uit dien hoofde.

8.5     De Huurder ziet toe op een verantwoord, geen hinder en/of overlast veroorzakend, gebruik van de gemeenschappelijke ruimte(n) van het gebouw en parkeerplaatsen.

8.6     Eventuele gebreken die de Huurder aantreft bij de Producten van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster dienen vooraf gemeld te worden alvorens te gebruiken.

8.7     De Huurder levert na gebruik van Producten deze schoon, heel en veilig op.

8.8     De Huurder zal ervoor zorg dragen dat Producten overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt.

8.9     Bij aanvang van het gebruik van de Producten bevindt deze zich in een standaardopstelling. Na afloop van het gebruik dient deze door de Huurder in dezelfde situatie te worden teruggebracht. Geschiedt dit niet of niet volledig, dan is Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster gerechtigd de gemaakte kosten van manuren voor het dan geldende tarief in rekening te brengen. Het is de Huurder niet toegestaan meubilair uit andere ruimte(n) te nemen of meubilair uit de ruimte te halen zonder toestemming te hebben gekregen van de dienstdoende medewerk(st)er van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster.

8.10   Het is de Huurder niet toegestaan te spijkeren en/of te boren in vloeren, plafonds en wanden. Iedere door Huurder gewenste bouwkundige wijziging dient te geschieden, indien en voor zover daar toestemming voor is verleend, door medewerk(st)ers van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster, op kosten van de Huurder.

8.11   Het is niet toegestaan in het gebouw te roken, verdovende middelen (‘drugs’) in bezit te hebben, te gebruiken c.q. onder invloed van verdovende middelen te zijn.

Artikel 9 – Ontbinding

9.1     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, als op enig moment mocht blijken dat de Huurder na ingebrekestelling nalatig blijft om binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Huurder een Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.

9.2     Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Huurder in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd, of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Huurder onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

9.3     Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar. De Huurder is daarbij aansprakelijk voor de door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster geleden schade.

Artikel 10 – Overmacht

10.1   Onder overmacht wordt begrepen tekortkomingen toeleveranciers en/of derden waarvan gebruik gemaakt wordt, overheidsmaatregelen en- voorschriften, stakingen, elektriciteit-, internet- en telefoonstoringen en andere omstandigheden waarop Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster geen invloed kan uitoefenen.

10.2   In geval van overmacht kan de Huurder Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster nimmer op haar verplichtingen aanspreken.

10.3   De betalingsverplichting van Huurder blijft in stand bij overmacht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1   De Huurder kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij de Huurder kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster.

11.2   Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Huurder – behoudens opzet of grove schuld – alsook bij overmacht niet aansprakelijk voor door de Huurder eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, vertragingsschade etc. De Huurder is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van de Producten geleverd door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

11.3   Technische installaties, eigendom van of onder verantwoordelijkheid van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster vallend, worden uitsluitend bediend door of onder toezicht van de medewerkers van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, welke het gevolg is van technische storingen.

11.4   Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de goederen van de Huurder welke zich waar dan ook in het gebouw bevinden. Na gebruik van Producten dienen de goederen direct verwijderd te worden. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster belast zich niet met de verzekering, bewaking of welke andere zorg ook voor de goederen van de Huurder; deze zijn voor rekening en risico van de Huurder.

Artikel 12 – Annulering

12.1   Annulering bij Doorlopende Overeenkomsten is niet mogelijk.

12.2   Annulering van (eenmalig) gehuurde Producten is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde datum. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft het recht, met instandhouding van het contract, de Producten aan derden te verhuren. Indien de ruimte minder dan 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde datum geannuleerd wordt, betaalt de Huurder 50% van de huurprijs en de gemaakte inkoop per annulering.

Artikel 13 – Veiligheid

13.1   De Huurder dient kennis te nemen van de ontruimingsprocedure. De instructie is bij de uitgang van iedere zaalruimte aanwezig. Vluchtplattegronden zijn op diverse locaties in het gebouw aanwezig.

13.2   Het is de Huurder niet toegestaan om activiteiten te organiseren of handelingen te verrichten, die brandgevaarlijk zijn of gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Hieronder wordt o.a. begrepen:

  • het aanwezig hebben, in opslag hebben en/of het gebruik van (brand)gevaarlijke stoffen;
  • het aanwezig hebben en/of het gebruiken van niet goedgekeurde elektrische apparatuur waardoor kortsluiting op zou kunnen treden;
  • open vuur.

13.3   Bij het horen van het brandalarm en/of het ontruimingssignaal dient de Huurder gevolg te geven aan de geldende instructies en moet de zaalruimte c.q. het gebouw direct worden verlaten.

13.4   Bij een noodsituatie of calamiteit dient door de Huurder de aanwijzingen van de Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en overige medewerk(st)ers van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster strikt te worden opgevolgd, evenals de instructies van de externe hulpdiensten, zoals politie, brandweer, ambulancepersoneel en nutsbedrijven.

13.5   Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster is gerechtigd toezicht te houden op de aard en de uitvoering van het evenement en is gerechtigd de activiteit c.q. het evenement te verbieden respectievelijk te staken als deze in strijd is met de wet, algemene maatregel van bestuur, openbare orde en/of goede zeden en/of gevaar inhoudt voor de veiligheid van de bezoekers, dan wel onmiskenbaar in strijd is met het belang van verhuurder, zulks ter beoordeling van de bestuurders of medewerkers van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster.

13.6   De Huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen gegeven door bestuursleden van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster, de overige medewerk(st)ers van verhuurder, politie en brandweer teneinde de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Zo dienen nooduitgangen altijd bereikbaar, direct bruikbaar en vrij van obstakels te zijn en mogen de lichtgevende nooduitgangbordjes en andere vluchtwegsignalering nimmer uitgeschakeld of afgedekt worden. Het doen van enige verandering aan de beschikbaarheid, bereikbaarheid en/of zichtbaarheid van blusmiddelen, pictogrammen, hulpmiddelen en/of andere noodvoorzieningen binnen het gebouw is ten strengste verboden.

Het is niet toegestaan nooduitgangen te blokkeren of te benutten als in- of uitgang.

13.7   De Huurder dient zich te houden aan de in de overeenkomst tussen de Huurder en Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster genoemde maximaal aantal personen in de desbetreffende gehuurde ruimte. Het is bij de uitgifte van entreekaarten niet toegestaan meer kaarten of personen (toe te laten) uit te geven dan een door de Huurder te maken stoelenplan, dat vooraf is goedgekeurd door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster, aangeeft.

Artikel 14 – Vergunningen, (milieu)wetgeving

14.1   Alle voor de organisatie van de activiteit van de Huurder vereiste (overheids)goedkeuringen en/of vergunningen dienen door de Huurder te worden aangevraagd en voor aanvang van het evenement te kunnen worden getoond.

14.2   De Huurder dient zich te houden aan milieuwetgeving, waaronder de geluidsnormering. Bij te verwachten overschrijding van de geluidsnorm dient Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster op de hoogte gesteld te zijn, zodat zij kan beslissen of activiteit doorgang kan vinden.

14.3   Er geldt in gemeente Beemster een verplicht sluitingsuur van 24:00 uur (op vrijdag en zaterdag is het sluitingsuur bepaald op 01:00 uur). De aanvraag van een eventuele nachtvergunning, is de verantwoordelijkheid van de Huurder.

14.4   Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster beschikt over een milieuvergunning die het maximale geluidsniveau bepaalt op 79 db. Het sluitingsuur is in de vergunning bepaald op 00:30 uur. Ramen en deuren dienen dicht te blijven om de geluidsoverlast te beperken. De Huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor elke schade veroorzaakt door het overtreden van de geluidsnormen, dus ook voor de schade die ontstaat door de verplichte sluiting van (een gedeelte van) de locatie als gevolg van het overschrijden van deze geluidsnormen.

Artikel 15 – Verval van vorderingen

15.1   Alle rechtsvorderingen van de Huurder tegen Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van zes maanden nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 16 – Overig

16.1   In alle ruimten van de accommodatie geldt een rookverbod.

16.2   Het is verboden voortuigen zoals rijwielen en bromfietsen in de accommodatie te plaatsen.

Artikel 17 – Gebruik sportaccommodatie

17.1   Het gebruik van de sportaccommodatie houdt mede in:

1)   het gebruik van de gymzaal en de daarbij behorende kleed- en wasgelegenheid, de toiletten, de overige ten behoeve van de sport benodigde ruimten, het materialenhok in de zaal en de aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen.

2)   het gebruik van de turnzaal en de daarbij behorende kijkersruimte, het invalidentoilet in de gang en de aansluitende kleedkamer.

3)   het gebruik van de toneelruimte en de overige ten behoeve van het toneel benodigde ruimten. 

17.2   a.   Er mogen geen consumpties in de accommodatie genuttigd worden.

b.   Het is niet toegestaan de sportvloer te betreden met schoeisel waarmee op straat is gelopen of waarvan de zolen afgeven tenzij hiervoor vooraf toestemming is verleend.

c.   Bij gebruik van de sportzaal anders dan voor sportactiviteiten is afdekking van de sportvloer door een beschermingsvloer verplicht. De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de beschermingsvloer worden aan de Huurder doorbelast.

17.3   a.   De accommodatie, gymzaal, kleedkamers en wasgelegenheid, turnzaal en kijkersruimte of de toneelruimte mogen slechts worden betreden als de met de leiding belaste persoon aanwezig is.

          b.   De huurder dient voor, tijdens en na afloop van het gebruik te zorgen voor een goede organisatie en toezicht.

          c.   Het verplaatsen van toestellen moet zorgvuldig gebeuren opdat geen beschadigingen aan de vloer en de toestellen worden veroorzaakt.

          d.   De toestellen en materialen, waaronder ook de elektrisch bedienbaren, mogen uitsluitend worden gebruikt onder toezicht van deskundige technische leiding en voor de doeleinden waarvoor zij zijn vervaardigd. Het gebruik geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid.

          e.   Het herstellen van schade, ontstaan bij gebruik niet overeenkomstig de gebruiksdoeleinden, geschiedt op kosten van de gebruiker.

          f.    De sportaccommodatie of toneelruimte dient voor aanvang en na afloop door huurder – of een door de huurder daartoe aangewezen verantwoordelijk persoon – gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen aan de accommodatie en/of de inventaris.

          g.   Er mogen geen knopen in de touwen gelegd worden.

          h.   In het materialen hok mogen geen kinderen spelen of rondhangen.

17.4   a.   De specifieke sportruimte, lees gymzaal of turnzaal, moet onmiddellijk, nadat de voor het gebruik van een accommodatie toegewezen tijd is verstreken, worden verlaten. Het opstellen en afbreken van sporttoestellen dient binnen de toegewezen tijd plaats te vinden.

          b.   De huurder van de gymzaal heeft het recht een kwartier voor de reservering in de kleedkamer aanwezig te zijn.

          c.   De huurder is verplicht binnen een half uur na het gebruik van de gymzaal de kleedkamer te verlaten.

          d.   De huurder dient na controle dat er geen overige gebruikers zijn in de gymzaal, het toneel of de turnzaal de accommodatie af te sluiten en de juiste alarmzone in te schakelen. Ook als men nog gebruik maakt van naastgelegen barfaciliteiten in Het Buurthuis.

          e.   Huurder dient zorgvuldig om te gaan met de privacy van de overige gebruikers in de kleedkamers; Tevens dient men buitendeuren te sluiten als er geen andere locaties, zoals school of Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster, lees Het Buurthuis, open zijn.

          f.    Ouders van kinderen die gebruik maken van de gymzaal dienen buiten de kleedkamers te wachten.

          g.   Huurders van de turnzaal kunnen eventuele jassen en tassen ophangen in de daarvoor aanwezige kapstokken nabij de kijkersruimte.

          h.   Van de accommodatie, gymzaal, kleedkamers en wasgelegenheid, turnzaal en kijkersruimte  of de toneelruimte mag geen gebruik worden gemaakt tussen 24.00 uur en 07.00 uur.

          i.    In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.

17.5   a.   De huurder dient ervoor zorg te dragen, dat de verstrekte sleutel(s) en alarmtags van de gymzaal en/of turnzaal en/of toneelzaal niet verloren of beschadigd raakt (raken).

          b.   Als de verstrekte sleutel(s) en alarmtags verloren zijn geraakt, dient er aangifte te worden gedaan bij de politie. Op vertoon van het proces verbaal en na betaling van de nieuwe borg, krijgt de huurder een nieuwe sleutel en alarmtag.

          c.   Indien geen gebruik meer wordt gemaakt van een sportaccommodatie of toneelruimte, dient (dienen) de verstrekte sleutel(s) en alarmtags te worden ingeleverd.

          d.   Onder geen enkele voorwaarde mogen sleutels en alarmtags door de gebruiker worden bijgemaakt.

          e.   Aan borg is de huurder € 75,00 per verstrekte toegangssleutel en alarmtag verschuldigd. Dit bedrag wordt bij de huursom opgeteld. De borg wordt bij inlevering van de sleutel terugbetaald middels overboeking op bank- of girorekening. Dit gaat plaatsvinden bij de eventuele wijziging van het sleutelplan.

          f.    Verlichting dient door gebruikers zelf bediend te worden via het centrale paneel in de technische ruimte bereikbaar via de centrale hal. Bij vertrek dient men rekening te houden met gebruikers die nog aanwezig kunnen zijn in de gym- of turnzaal of het Buurthuis.

          g.   Na afloop van het gebruik verlaat de met de leiding belaste persoon als laatste het gebouw en dient zich ervan te overtuigen dat er geen aanwezigen zijn in desbetreffende alarmzone 2 ,de lichten zijn gedoofd, alle deuren zijn afgesloten en het alarm is ingesteld.

          h.   De huurder is verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van de sportaccommodatie of toneelruimte.

          i.    Kosten die ontstaan door misbruik of foutieve handelingen met betrekking tot het alarm worden doorberekend aan de betrokken huurder.

17.6   a.   De huurder is verplicht bij opzegging van het gebruik de toestellen en materialen die in of bij een sportaccommodatie of toneelruimte zijn opgeslagen en die eigendom zijn van de gebruiker, te verwijderen.

          b.   Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder a, zal deze verwijdering op kosten van de huurder geschieden.

          c.    De huurder is verplicht zorg te dragen voor de aanwezigheid van een verbandtrommel.  Daarnaast is de huurder tevens verplicht zorg te dragen voor de aanwezigheid van een persoon die in het bezit is van een EHBO-/ reanimatiediploma.

          d.   Huurder is verplicht na gebruik van de aanwezige AED unit, het gebruik direct door te geven aan de beheerder.

17.7   a.   Aanwijzingen door de hiertoe aangewezen medewerker(s) van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

          b.   Bij niet nakoming kan het recht op gebruik van een accommodatie worden beëindigd.

Artikel 18 – Klachten

18.1   Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster spant zich in, om klachten over de geleverde Producten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Producten te komen.

18.2   Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Huurder onverlet.

Artikel 19 – Persoonsgegevens & Privacy

19.1   De Huurder geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming, om de door hem verstrekte contactgegevens van de Huurder te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de dan geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

Artikel 20 – Slotbepalingen

20.1   Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak (of aan de andere kant) niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

20.2   De Huurder is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

20.3   De Huurder verleent hierbij toestemming om de door Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster geleverde Producten aan de Huurder op te nemen in een portfolio en te gebruiken voor andere marketingdoeleinden.

20.4   Wijzigingen in de bevoegdheid van de Huurder, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster eerst van kracht worden, nadat Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster daarvan schriftelijk door Huurder in kennis is gesteld.

20.5   Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

20.6   De Huurder is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens schriftelijk mededeling te doen aan Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster.

20.7   De Huurder dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster hiervan, indien van toepassing via haar curator of bewindvoerder, in kennis te stellen.